Överföringskapaciteten av el mellan Sveriges elområden i sydlig riktning ökade med drygt en tiondel 2022 jämfört med 2021. Det beror bland annat på investeringar i nya apparater och ledningar men även god planering av underhållsarbeten.

– Vi jobbar kontinuerligt med att förstärka överföringsförmågan i det svenska transmissionsnätet/stamnätet, så att vi får en effektivare resursanvändning av elen, säger Erik Ek, strategisk driftchef, Svenska kraftnät.

Ett sätt att mäta överföringsförmågan eller kapaciteten är att titta på tilldelad kapacitet (hur mycket el som Svenska kraftnät upplåter till marknaden) mellan elområdena. I Sverige finns fyra elområden. Mellan elområde 2 och 3 respektive elområde 3 och 4 är kapaciteten störst. Under 2022 var den tilldelade genomsnittliga kapaciteten 6505 MW från elområde 2 till 3, vilket var en ökning med 632 MW jämfört med 2021. Motsvarande siffra för kapaciteten från elområde 3 till 4 var 4560 MW 2022, vilket var en ökning med 492 MW jämfört med 2021.

– Överföringsförmågan har väldigt mycket med driftförutsättningarna att göra. Det bästa är om överföringen är jämt fördelat på ledningarna från norr till söder. Vi har till exempel många utlandsförbindelser och det betyder att utfallsrummet och olika kombinationer av flöden alltid ska klaras av med god driftsäkerhet, säger Erik Ek.

Det finns en mängd olika faktorer som förklarar den ökade överföringsförmågan utöver de olika förutsättningar som gives av driftläget. Erik Ek lyfter fram de viktigaste:

Investeringar i nya apparater och ledningar.
God samplanering av dels kärnkraftens revisioner, dels underhållsarbeten i nätet.
Ökad kunskap om de olika flödena i nätet vilket möjliggjort ökad överföringskapacitet.
Ökade mothandelsmöjligheter vilket gör att man med bibehållen driftsäkerhet kan öka överföringskapaciteten.
Samhällsekonomi och klimat

Både samhällsekonomiskt och av klimatskäl är ökad överföringskapacitet från norra till södra Sverige viktigt, berättar Erik Ek.

– Ökad överföring av el från överskottsområde till underskottsområde innebär mindre risk för energibrist och effektbrist i södra Sverige. Det gör också att vi kan nyttja produktionsresurser med lägsta möjliga produktionskostnad. Därtill jämnar det också ut elpriserna, det vill säga bidrar till att sänka priserna något i södra Sverige, men öka något i norra Sverige.

Klimatvinsten av ökad överföringskapacitet handlar enligt honom om att elproduktionen i norra Sverige har lägre klimatpåverkan än produktion i södra Sverige och på kontinenten. Ökad överföring innebär därmed att mer av den svenska vatten- och vindkraften kan ersätta dyrare produktion med högre klimatpåverkan.