”God el, mycket el och el i rättan tid!” Så lyder uppropet för den skånska effektkommission som Region Skåne nu leder. ”Det finns ett stort behov av att förbättra Skånes elförsörjning” skriver kommissionen i en debattartikel.

”El är ren, tyst och miljövänlig och en elektrifiering av samhället är nödvändig för att nå klimatmålen. Men då måste det finnas tillräckligt med elektrisk effekt att tillgå, på rätt plats och i rätt tid”. Det skriver effektkommissionen i Dagens Samhälle.

Kommissionen ska tillsätta olika arbetsgrupper, en ska sammanställa prognoser för utvecklingen av de olika elnäten i regionen. Ambitionen är att skapa årsvisa prognoser för att klara den ökande efterfrågan på effekt när regionens städer växer. Gruppen leds av Region Skåne med stöd från Skånes kommuner, Öresundskraft, E.On och Kraftringen. Arbetet sker i nära dialog med Energimarknadsinspektionen, Ei och successivt kommer övriga nätägare i regionen att bjudas in i arbetet.

– Vi lyfte frågan om en effektkommission i höstas och att detta nu hörsammats är värdefullt för hela vår region, säger Anders Östlund, vd för Öresundskraft.

– Tillsammans kan vi lösa kapacitetsutmaningarna. För vår egen del avsätter vi resurser för exempelvis utbildning i kraftsystem, gemensamma planer för nätutveckling och för att tydliggöra de möjligheter som finns i effektiva sektors-kopplingar – att rätt energi används till rätt ändamål, till exempel.

I kommissionen ingår presidiet i regionala utvecklingsnämnden, kommunstyrelse- ordförande i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Ystad, Skåne läns landshövding samt ledande företrädare för Öresundskraft, E.On, Kraftringen, C4 Energi, Ystad Energi, Uniper och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.